Nascholingstrack Predikanten

Je bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een antwoord of weerwoord op hebt, ondanks al je theologische bagage. Je merkt dat je studie wel een basis heeft gegeven, maar dat je op sommige aspecten van het predikantswerk niet helemaal – of soms helemaal niet – bent voorbereid. Of je ervaart juist wel dat je studie theologie een geweldige basis bood, maar je voelt de behoefte om vanuit de praktijkervaring weer even terug te gaan naar de theorie voor een gezonde uitwisseling tussen theorie en praktijk. 

Als kerkelijk professional is het belangrijk dat je je geroepen weet en je telkens opnieuw laat vormen als instrument van Christus’ Geest.
Als Permanente Educatie van de Theologische Universiteit in Kampen willen we je hierin ondersteunen, inspireren en bemoedigen. Sinds de invoering van de nieuwe Master Predikant is de opleiding aan de TU Kampen opgezet volgens het principe dat de startbekwaamheid die je tijdens je (initiële) opleiding verwerft, uitbouwt in een (post-initieel) traject. De Generale Synode van Meppel (2017) heeft daarbij besloten dat predikanten die na 1 september 2016 voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een voorgeschreven post-initiële opleiding dienen te volgen. Post-initiëel onderwijs in het theologische landschap is niet nieuw: Veel kerkgenootschappen of beroepsgroepen van geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers bieden hun (startende) theologische professionals een nascholingstraject aan. In de afgelopen jaren is door predikanten, docenten van de TUKampen, de predikantenvereniging en het Steunpunt KerkenWerk nagedacht hoe dit initiële traject voor predikanten (ook te volgen door ervaren predikanten) aan deze universiteit vorm zou moeten krijgen. Hierover lees je hieronder meer.

Hoe is het PE-traject opgebouwd?

De post-initiële opleiding bestaat uit drie fasen:

 • fase 1 (2 jaar): Het programma bestaat uit 8 cursusdagen verspreid over twee jaar.

  Leiderschap

  DAG 1 Geestelijk leiderschap 
  Gastdocent Klaas Quist (1972) is een ervaren begeleider van leiders in de kerk en daarbuiten. Sinds 2011 is hij werkzaam voor de Nederlands Gereformeerde Toerusting en begeleidt en adviseert hij kerkenraden en predikanten.
  DAG 2 Leiderschap en liturgie
  Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, een centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB. In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking 

  Kerk = werk?

  DAG 3: Het overzicht bewaren (21 februari 2020)
  Gastdocent Inez Petter (1974) is een ervaren trainer en coach op het gebied van werkstress, timemanagement en procesverbetering. Ze zet zich graag in voor het werk van predikanten; ook is ze verbonden aan de TU Kampen. 
  DAG 4: Balanceren tussen draagkracht en draaglast (24 april 2020)
  Gastdocent Michelle van Dusseldorp (1963) is psycholoog, coach en oprichter van Groundwork. In haar werk zoekt ze voortdurend naar de integratie van theologie en psychologie. Ze is auteur van diverse boeken en gaat graag het gesprek aan over draagkracht en draaglast.

  Bestuur en conflict

  DAG 5: Besturen, aansturen en communicatie (najaar 2020)
  Gastdocent Koos Geerds (1948) is eigenaar van bureau Geerds Consult. Hij is ervaren in de coaching en training van predikanten, op het gebied van communicatie, management, mediation, assertiviteit en loopbaanbegeleiding.
  DAG 6: Onrust in je gemeente (conflictuologie) (najaar 2020)
  Gastdocent Wico Verbaan is trainer, coach en vertrouwenspersoon bij Restment. Vanuit Restment werkt hij bij bedrijven, op scholen en in kerken in conflictsituaties. Hij doet onderzoek, geeft les, coacht en helpt bij mediation en security manegement. Wico is verbonden aan de GKv Nijkerk-Oost.

  Predikant en kerk(verband)

  DAG 7: Positie & transparantie van de predikant (voorjaar 2021)
  Steunpunt Kerkenwerk  is een vereniging vanuit GKv en NGK gemeenten en ondersteunt hen op het gebied van financiën, beheer en kerkelijk personeelsbeleid. Corinne Starreveld is adviseur kerkelijk personeelsbeleid en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Daarnaast ondersteunt zij predikanten en kerkelijk werkers op de gebieden van verwachtingen rondom de rollen professional/vrijwilligers, mobiliteit, preventie, begeleidingscommissies, coaching en scholing. Haar achtergrond is HRM. Ruurd Kooistra is senior adviseur Begeleiding Kerkenwerk en ondersteunt gemeenten in hun rol als werkgever. Met name op het gebied van materiële zaken, vragen rondom pastorie en vergoedingen of maatwerktrajecten als losmaking of ontheffing. Ook nam hij deel aan de werkgroep BIRD, beweging in rechtspositie predikantszaken. Zijn achtergrond is bedrijfskunde.
  DAG 8: Lokaal en bovenlokaal (najaar 2021)

 • fase 2: cycli van 5 jaar waarin het profiel van de initiële opleiding onderhouden wordt, maar daarnaast verdiepende theologische scholing plaatsvindt (gemiddeld per jaar 3,5 EC – (European Credit/ 1 credit is 28 studie-uren) voorgeschreven – 1,5 EC vrije ruimte).

Heb ik hier tijd voor en wie gaat dit betalen?

Dat zijn logische vragen. Je kerkenraad krijgt daarom een brief waarin het synodebesluit wordt beschreven en toegelicht. Onderdeel van dit besluit is dat kerkenraden worden opgeroepen ‘hun predikanten te stimuleren tot actieve deelname aan post-initiële vorming, erop toe te zien dat de predikanten die na 1 september 2016 voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd deelnemen aan de voorgeschreven post-initiële opleiding, en hen daartoe met tijd en financiële middelen te faciliteren.’ Als het goed is, hoef jij je over de kosten en de tijdsinvestering dus niet druk te maken. Door de studiedagen over twee studiejaren (drie kalenderjaren) te spreiden zorgen we er daarnaast voor dat je uit het vastgestelde studiebudget van drie kalenderjaren kunt putten (en daardoor nog budget overhoudt voor evt. andere nascholing). Daarnaast is besloten dat predikanten studiepunten die zij d.m.v. Permanente Educatie behalen vast kunnen laten leggen bij het Steunpunt KerkenWerk. Kerken die in de toekomst een beroep willen doen op een predikant kunnen zo, in overleg, inzage krijgen in de door de predikant gevolgde nascholing. Voor predikanten kan deze rekenmodule een extra aanmoediging om als predikant, binnen het drukke predikantswerk, ruimte in te bouwen voor nascholing en persoonlijke reflectie als onderdeel van je werk.

Heb jij nog andere vragen dan die wij hierboven al beantwoord hebben, stel ze dan gerust! Neem hiervoor contact op met PEP via pep@tukampen.nl; zo nodig maken we dan een (bel)afspraak.