Waarom Post-Initieel Onderwijs (PIO/PEP)?

Sinds de invoering van de nieuwe Master Predikant is de opleiding aan de TU Kampen opgezet volgens het principe dat de startbekwaamheid die je tijdens je (initiële) opleiding verwerft, uitbouwt in een (post-initieel) traject. Levenslang leren dus. Dat heeft alles te maken met je professionaliteit, maar ook met je roeping als predikant je levenslang te laten vormen tot geschikt instrument van Christus’ Geest. De Generale Synode van Meppel (2017) heeft om deze redenen besloten dat alle predikanten die na 1 september 2016 voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd een voorgeschreven post-initiële opleiding dienen te volgen. We kenden deze nascholing natuurlijk al via Permanente Educatie Predikanten (PEP), dat met de invoering van PIO voor nieuwe predikanten een minder vrijblijvend en meer planmatig karakter gaat krijgen. PIO start dus organisatorisch als een onderdeel van PEP en gaat geleidelijk aan het karakter van PEP veranderen.

Hoe is PIO/PEP opgebouwd?

De post-initiële opleiding bestaat uit drie fasen:

  • fase 1 (1-2 jaar): mentoraat (via SKW) en terugkomdagen (4 per jaar). Je stroomt in nadat je gestart bent als predikant en volgt ten minste 4 cursusdagen. Afhankelijk van het instroommoment, start je vervolgens met fase 2 of volg je nog 1 tot 4 extra terugkomdagen.
  • fase 2 (4 jaar totaal): herneming van en voortbouwen op het profiel van de initiële opleiding (gemiddeld per jaar 4 EC (European Credit/ 1 credit is 28 studie-uren) voorgeschreven, 1 EC vrije ruimte, d.w.z. door predikant zelf samen te stellen);
  • fase 3: cycli van 5 jaar waarin het profiel van de initiële opleiding onderhouden wordt, maar daarnaast verdiepende theologische scholing plaatsvindt (gemiddeld per jaar 3,5 EC voorgeschreven – 1,5 EC vrije ruimte).

Heb ik hier tijd voor en wie gaat dit betalen?

Dat zijn logische vragen. Je kerkenraad krijgt daarom een brief waarin het synodebesluit wordt beschreven en toegelicht. Onderdeel van dit besluit is dat kerkenraden worden opgeroepen ‘hun predikanten te stimuleren tot actieve deelname aan post-initiële vorming, erop toe te zien dat de predikanten die na 1 september 2016 voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd deelnemen aan de voorgeschreven post-initiële opleiding, en hen daartoe met tijd en financiële middelen te faciliteren.’ Als het goed is, hoef jij je over de kosten en de tijdsinvestering dus niet druk te maken.

Heb jij nog andere vragen dan die wij hierboven al beantwoord hebben, stel ze dan gerust! Neem hiervoor contact op met PEP via pep@tukampen.nl; zo nodig maken we dan een (bel)afspraak.

Klik hier voor het programma van en aanmelding voor fase 1 van PIO, de Terugkomdagen (module Praktische Theologie & Kerkrecht).