Samen met collega’s en vakdocenten het hele proces van exegese weer eens grondig doorlopen? Je laten inspireren door nieuwe bronnen en andere invalshoeken? Doe mee met de tweedaagse exegetische werkplaats en neem bouwstenen voor een of meerdere preken mee naar huis.

 

Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde.
Populus Sion, de naam voor de 2e adventszondag, is onder andere gebaseerd op Psalm 80:2. Een pittige Psalm waarin wordt geklaagd en een beroep op God wordt gedaan. Meerdere beelden passeren de revue. Hoe kunnen we deze Oudtestamentische Psalm, met messiaanse strekking, tot klinken laten komen te midden van Gods volk in deze (advents)tijd?

In een tweedaagse cursus gaan we samen op onderzoek uit. Onder begeleiding van Gert Kwakkel (Oudtestamenticus) en Wolter Rose (docent Semitische Talen) verdiep je je grondig in de Psalm en sla je de brug naar nu. Even je studeerkamer uit, samen op werken, nieuwe vaardigheden aanleren en ontdekken hoe je je eigen exegetische aanpak kunt verbeteren. Dat alles te midden van de bossen, op De Wittenberg in Zeist.

We sluiten aan bij het Oecumenisch Leesrooster Advent zodat de voorbereiding is in te bedden in het gemeenteleven.

Locatie

We verblijven deze twee dagen op De Wittenberg, aan de rand van het bos in Zeist, waar we ook met elkaar zullen overnachten. De Wittenberg is een christelijke jongerencommunity waar zo’n 100, voornamelijk jonge mensen wonen. Rondom de maaltijden is er ruim tijd voor collegiale ontmoeting en uitwisseling. Ook mogen we gebruikmaken van de huiskamer, kapel en stiltetuin.

Er zijn 1-persoons en 2-persoonskamers beschikbaar. Wil je je verzekeren van een 1-persoonskamer, dan betaal je €50 extra bij inschrijving.

Leerdoelen

Na de cursus

 • heb je je eigen aanpak van exegese van oudtestamentische teksten opnieuw doordacht, inzicht verworven in punten van verschil tussen jouw eigen werkwijze en die van collega’s en in mogelijkheden tot verbetering van je eigen aanpak
 • heb je vaardigheid verworven in het toepassen van nieuwe methoden van zelfstandig onderzoek van teksten uit het Oude Testament, op basis van de Hebreeuwse grondtekst, en ben je enthousiast om ze te gebruiken
 • ben je je bewust van verschillende manieren waarop je de brug kunt slaan tussen oudtestamentische teksten met messiaanse strekking en de christelijke gemeente van nu, in de tijd van het nieuwe verbond
 • heb je je grondig voorbereid op het schrijven van minstens twee adventspreken
 • heb je ondervonden of en zo ja hoe je je exegetische werk kunt verbeteren door met anderen samen te werken

Omvang: 2 EC

 • Voorbereiding: 16 uur
 • Contacturen: 16 uur
 • Verwerking: 24 uur

Voorbereiding

 • Allereerst maak je een eigen exegese van Psalm 80 (op de manier waarop je dit gewoonlijk doet in de voorbereiding op je preek)
 • Daarna lees je ‘Hoofdstuk 6: Stappen in de exegese’ uit Leren interpreteren (G. Kwakkel) en leg je dit naast je eigen werk:
  • Welke stappen voel je je goed in thuis en heb je sterk vorm gegeven in je  exegese?
  • Welke stappen zijn in jouw exegese onvoldoende tot zijn recht gekomen?
  • Welke hulp hoop je te ontvangen in deze cursus m.b.t. die stappen?
 • Korte literatuurstudie over poëzie in het Oude Testament

Beoordeling en certificering

Na afloop van de tweedaagse werk je in twee- of drietallen aan een exegese van een tweede tekst uit het Oecumenisch Leesrooster of een Oudtestamentische tekst naar keuze.

Predikanten en kerkelijk werkers* die deze cursus in het kader van permanente educatie willen volgen, ontvangen een certificaat van 2 EC bij voldoende beoordeling van deze tweede exegese.

Twee keer per jaar

In het voorjaar organiseren we een Nieuwtestamentische Exegetische werkplaats en vergelijken we Paulus’ brief aan de Filippenzen met Lucas’ beschrijvingen van de gebeurtenissen in Filippi in Handelingen 16:11-40. Onder begeleiding van Suzan Sierksma-Agteres en Arco den Heijer, beiden universitair docent Nieuwe Testament, resp. aan de PThU en de TUU, diepen we thema’s uit die in beide tekstgedeelten in het oog springen.

*(s)prekers die affiniteit hebben met exegese en minimaal basale kennis van de brontalen