Terugkomdagen PIO fase 1 – Praktische Theologie & Kerkrecht

De ervaring leert dat je als startend predikant tegen tal van zaken aanloopt. Praktische en soms complexe vragen waarop je het antwoord niet zomaar weet of bij elkaar ‘googelt’, maar ook zaken die bepalend zijn voor de vorming van je eigen ‘profiel’ of ‘identiteit’ als predikant.

Dan is het erg plezierig en behulpzaam om hierover met andere starters én deskundigen van gedachten te kunnen wisselen. De eerste fase van Post-Initieel Onderwijs (PIO) staat daarom in het teken van Praktische Theologie en Kerkrecht en bestaat voornamelijk uit de bespreking van casussen en vragen die je zelf indient.

Waarom Post-Initieel Onderwijs?

Lees hier meer over het waarom, hoe en wat van PIO.

Leerdoelen PIO fase 1

De student

 • kan de veelheid aan (eerste) professionele predikantservaringen ordenen met behulp van aangereikte theorie;
 • wordt gemotiveerd tot het innemen van een (spiritueel en professioneel) overtuigde positie in kerkelijke praktijken;
 • is in staat om beredeneerde strategische keuzes te maken voor het werk in de kerkelijke praktijken.

Programma

De vier PIO Terugkomdagen 2018-2019 worden gehouden op de volgende data (9.30-16.30 uur):

 • Terugkomdag 1: vrijdag 18 januari 2019 (Leon van den Broeke)
  • intake en casussen
 • Terugkomdag 2: vrijdag 8 februari 2019 (Leon van den Broeke + gastdocent)
  • de positie en de transparantie van de predikant
 • Terugkomdag 3: vrijdag 8 maart 2019 (Leon van den Broeke en Hans Schaeffer)
  • lokaal en bovenlokaal kerk-zijn, toegespitst op visitatie en op liturgie (in relatie tot de samenleving)
 • Terugkomdag 4: vrijdag 12 april 2019 (Hans Schaeffer en Leon van den Broeke)
  • rol en invulling van de kerkdienst voor de gemeente

NB: de genoemde thema’s zijn onder voorbehoud. Wij vermoeden dat deze onderwerpen van belang zijn en uit de casus-inbreng zullen opkomen. Maar in onderling overleg zullen we komen tot een vruchtbare themaverdeling.

Terugkomdag 1, vrijdag 18 januari 2019

Programma

09:30 uur opening
09:45 uur kennismaking
11:00 uur pauze
11:15 uur bespreken van casussen
12:30 uur lunch
13:15 uur vervolgbespreking casussen
14:45 uur pauze
15:00 uur vervolgbespreking casussen
16:15 uur afronding
16:30 uur sluiting

Voorbereidende opdracht 

Vóór Terugkomdag 1 levert de cursist de volgende bijdragen (deadline 21 december 2018):

 1. een korte biografie van hemzelf, max. 300 woorden
  1. NAW-gegevens
  2. wat is kenmerkend voor jouw (professionele en spirituele) praktijk
  3. wat heeft dat te maken met je (professionele en spirituele) biografie
 2. een korte bio van de gemeente, max. 300 woorden (format Rein Brouwer e.a., Levend lichaam: context, identiteit/cultuur, structuur/middelen, leiding);
  1. doel: informatie voor docent, waarop kan worden teruggegrepen in de besprekingen.

NB: punt 1 en 2 worden vooraf NIET gedeeld met de medecursisten, maar schrijf het wel zo op dat we in de gesprekken op de informatie kunnen terugkomen in het openbaar. Mocht er aanleiding zijn om ook privacygevoelige informatie met de opleiders te delen, geef dat dan expliciet aan.

 1. twee casussen die elk gaan over een van de hierna genoemde deelterreinen.
  1. deze bijdragen stuur je naar zowel de medecursisten als de opleiders.
  2. Een lijst met suggesties voor casussen vind je onderaan deze pagina.
 2. een overzicht van het tijdschrijven gedurende drie weken (1-21 december 2018).
  1. doel: inzicht in je werkweek – zelfde format als in de eindstage.
  2. Ook dit overzicht stuurt de cursist aan zijn medecursisten én de opleiders.

Terugkomdag 2, vrijdag 8 februari 2019

De tweede terugkomdag gaat over de (rechts)positie van de predikant en de transparantie van zijn werkzaamheden. De positie is officieel helder, maar hoe ligt dat in de praktijk van jouw gemeente en kerkenraad?

Programma

09:30 uur opening
09:45 uur bespreken thema en opzet van deze dag
11:00 uur pauze
11:15 uur bespreken van casussen
12:30 uur lunch
13:15 uur vervolgbespreking casussen
14:45 uur pauze
15:00 uur vervolgbespreking casussen
16:15 uur afronding
16:30 uur sluiting

Werkopdracht

Je levert vooraf een casus in over de gemeentevisie op het functioneren van het ambt van predikant als geheel en de uitoefening ervan door jou in de praktijk, maximaal 300 woorden.

Leesopdracht

Als vakliteratuur lees je vooraf: LITERATUUR VOLGT.

Terugkomdag 3, vrijdag 8 maart 2019

De derde terugkomdag gaat over de relatie van de predikant tot zijn eigen gemeente vanuit het oogpunt dat deze lokale kerk onderdeel is van een kerkverband. Wat betekent het kerkverband voor jouw lokale kerk-zijn? Wat zijn spanningen en uitdagingen bij het principe van ‘collegiaal leiderschap’ zoals dat onder meer in de classis is vormgegeven? Hoe werken kerkgrenzen in de praktijk van een lokale gemeenschap die relaties onderhoudt met andere kerken in diezelfde plaats?

Programma

09:30 uur opening
09:45 uur bespreken thema en opzet van deze dag
11:00 uur pauze
11:15 uur bespreken van casussen
12:30 uur lunch
13:15 uur vervolgbespreking casussen
14:45 uur pauze
15:00 uur vervolgbespreking casussen
16:15 uur afronding
16:30 uur sluiting

Werkopdracht

Je levert vooraf een casus in over de gemeentevisie op de relatie tussen de lokale kerk en het kerkverband, maximaal 300 woorden.

Leesopdracht

Als vakliteratuur lees je vooraf: LITERATUUR VOLGT.

Terugkomdag 4, vrijdag 12 april 2019

De vierde terugkomdag gaat over rol en invulling van de kerkdienst voor de gemeente

Programma

09:30 uur opening
09:45 uur bespreken thema en opzet van deze dag
11:00 uur pauze
11:15 uur bespreken van casussen
12:30 uur lunch
13:15 uur vervolgbespreking casussen
14:45 uur pauze
15:00 uur vervolgbespreking casussen
16:15 uur afronding
16:30 uur sluiting

Werkopdracht

Je levert vooraf een casus in over de rol van de kerkdienst voor de gemeente, maximaal 300 woorden.

Leesopdracht

Als vakliteratuur lees je vooraf: LITERATUUR VOLGT.

Praktische gegevens

 • Kosten PIO fase 1: € 1195,- (4 tot maximaal 8 terugkomdagen, incl. lunch)
 • Aanmelding en betaling: via de knop ‘inschrijven’ rechts bovenaan deze pagina
 • Locatie: Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15

Suggesties voor de casussen van Terugkomdag 1:

 • wat doe je als predikant met onttrekkingen en geografische grenzen/verhuizingen van gemeenteleden?
 • de verhouding tussen het college van bestuur en predikant of de kerkenraad en predikant over de rechtspositie van de predikant;
 • de ervaring van het wonen en werken in de pastorie-ervaring in relatie tot het college van bestuur en de kerkenraad;
 • de transparantie door de predikant naar de kerkenraad over werkzaamheden (kopje ‘Van de predikant’ op agenda kerkenraad);
 • de betrokkenheid en de inzet van de predikant op de bovenlokale kerk;
 • de zichtbaarheid als predikant niet alleen in, maar vooral ook voor de gemeente;
 • de zichtbaarheid als predikant voor de samenleving buiten de gemeente;
 • de relatie arbeidstijd en vakantietijd, tussen roepingsbeleving en de afbakening van je werkzaamheden;
 • de relatie tussen werk en privéleven. Hoe beleeft of beleven eventuele andere pastoriebewoners het werk van de predikant?
 • de gemaakte of te maken keuzes in jouw takenpakket en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Wie doet wat, wie maakt de keuze en op basis waarvan? Maak je die keuzes alleen, of in overleg met kerkenraad?
 • teamvorming, clustervorming, intervisie. Hoe ga je om met collega’s in de regio? Is er sprake van taakverdeling/specialisatie? Hoe zorg je ervoor dat je geen Einzelgänger wordt? Hoe organiseer je professionele en spirituele feedback?
 • …. maar verder alles waar je tegen aan loopt – deze lijst is slechts bedoeld als handreiking voor jezelf