Charismatische vernieuwing

Maak kennis met de pentecostale en charismatische beweging. Laat je verrijken. Sta stil bij het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En doordenk vanuit gereformeerd perspectief de vragen die op je afkomen.

De charismatische vernieuwing vraagt ook binnen gereformeerde kerken aandacht voor het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dit roept vragen op: Welke waardevolle bijdrage kan charismatische vernieuwing leveren aan de ontwikkeling van de gereformeerde traditie? Hoe verhoudt charismatische vernieuwing zich tot de gereformeerde traditie? Hoe geef je binnen een gereformeerde context leiding aan een goed gesprek hierover? En hoe kan binnen de setting van een gereformeerde kerk invulling worden gegeven aan charismatische vernieuwing?

In de cursus Charismatische vernieuwing ga je met dergelijke vragen aan de slag. Met als leerdoelen:

  • Kennis vergaren over de ontwikkeling van de pentecostale en charismatische beweging en theologie.
  • Het kunnen weergeven van kenmerkende inzichten van pentecostale en charismatische theologen die in deze cursus zijn besproken.
  • Visie vormen op het grote verhaal van de Bijbel en op de ‘tussentijd’ van het koninkrijk van God waarin wij leven, op de spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ dat deze periode kenmerkt en op heil en heling.
  • Visie vormen op de verhouding tussen de gereformeerde traditie en charismatische vernieuwing.
  • Ontwikkelen van (basale) praktische ideeën over hoe in een gereformeerde context invulling kan worden gegeven aan charismatische vernieuwing.
  • Visie vormen op de praktijk van luisterend bidden en van het ministrygebed.
  • Ervaring opdoen met de praktijk van het ministrygebed.

MA-studenten van de TU Kampen kunnen deze cursus volgen als keuzevak; deelname is dan gratis.

Docenten

Hans Burger – TU Kampen
Agnes Huizenga – New Wine
Ronald Westerbeek – New Wine

Werkvormen

Zelfstudie; colleges; twee retraitedagen, waarop een ministry-cursus wordt gevolgd; take-home tentamen en een terugkomgesprek.

Omvang

De cursus heeft een omvang van 6 EC, 147 uur studiebelasting.
Contacturen: 10 uur college; 16 uur retraite, 2 uur gesprek met terugblik op retraite.
Collegevoorbereiding: zelfstudie, 119 uur.

Toetsing

Take home tentamen; actieve deelname aan de colleges en retraitedagen is verplicht.

Verplichte literatuur

Pag. Cat. U.
Anderson, A., An Introduction to Pentecostalism (Cambridge: Cambridge University Press 2003), 19-62, 83-102 72 7 p/u 10,3
Anderson, A.H., To the Ends of the Earth. Pentecostalism and the Transformation of World Christianity (Oxford: Oxford University Press 2013), 202-223. 21 7 p/u 3
Vries, H. de, ‘De dienst der genezing in Nederland: van ongepast tot salonfähig’, Inspirare 0 (2018), 15-33 19 10 p/u 1,9
Macchia, F.D., Baptized in the Spirit. A Global Pentecostal Theology (Grand Rapids: Zondervan, 2006), 61-154 94 5 p/u 18,8
Tomlin, G., The Prodigal Spirit. The Trinity, the Church and the Future of the World (London: SPTC Books, 2011), 14-87 74 5 p/u 14,8
Storms, S., Practicing the Power. Welcoming the Gifts of the Holy Spirit in Your Life, (Grand Rapids: Zondervan, 2017), 13-45, 176-191, 244-269 72 7 p/u 10,3
Burger, H., ‘Betekenisvol oplappen. Genezing tussen reeds en nog niet’, Geestkracht  81 (2018), 27-33 7 10/p/u 0,7
Derek J. Morphew, Breakthrough. Discovering the Kingdom (Capetown, SA: Vineyard International Publishing, 1991), 47-108, 157-169 74 7 p/u 10,6
Erickson, D., Living the Future. The Kingdom of God & the Holy Spirit in the Vineyard Movement (z.p.: Standuptheology 2016), 74-159 86 7 p/u 12,3
Wright, N.T., The Challenge of Jesus. Rediscovering who Jesus was and is (Downers Grove: IVP Books 2015), 34-73 40 7 p/u 5,7
Benthem, H. van; Vries, K. de, ‘Meer dan genoeg’, in Brinke, H ten & Maris, J.W., Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest (Barneveld: Vuurbaak 2004), 144-167 24 10 p/u 2,4
Bruijne, A.L.Th. de, ‘De tiende zegen en de toekomst. Een evaluatie van de charismatische interesse in gereformeerde kring’, Kontekstueel 21 (2006), 17-21 5 10 p/u 0,5
Veenhof, J., Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen (Kampen: Kok 2005), 245-257, 278-289 24 10 p/u 2,4
Westerbeek, Ronald, ‘Hoe blijft het vuur branden? Theologische kanttekeningen bij de Post-Toronto beweging en de There is More-conferentie van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk’, Geestkracht 79 (2017), 10-28 19 10 p/u 1,9
Willard, Dallas, Hearing God. Developing a Conversational relationship with God (Downers Grove: IVP Books, 2012 – updated and expanded edition), H. 1, 2, 5, 9 114 7 p/u 16,3
Westerbeek, Ronald, New Wine Ministrycursus, Module 1: De basis van gebedsministry (Houten: New Wine 2019) 68 10 p/u 6,8