Oorsprong

Studiedag over Schepping en Evolutie met Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul

God is de Oorsprong van al het leven. Daarover is de hele christelijke traditie het wel eens. Twee recente studies van de theologen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul verschillen echter nogal van mening over de wijze waarop God het leven zou hebben doen ontstaan. En aan dat verschil zit heel wat vast.

Beide theologen willen recht doen aan de Bijbel als Gods openbaring. Beiden willen ook de wetenschap volstrekt serieus nemen. Beiden willen voluit staan in de orthodox-gereformeerde christelijke traditie. Systematisch theoloog Gijsbert van den Brink komt echter tot de conclusie dat de huidige wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van het leven niet strijdig is met een zorgvuldige lezing van de Bijbel en een orthodoxe theologie. Terwijl Bijbelwetenschapper Mart-Jan Paul na zijn analyse van het spreken van Bijbel en christelijke traditie over onze oorsprong tegen die opvatting ernstige bezwaren houdt.

Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Prof. dr. Mart-Jan Paul

Waar komen deze stevige verschillen in benadering en conclusie vandaan? En wat zijn de consequenties ervan? Daarover gaan Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul tijdens de studiedag Oorsprong met elkaar en de deelnemers stevig in gesprek. Over de intenties en doelstellingen van hun boek, hun opvattingen over Bijbel, bijbeluitleg en wetenschap, en de theologische consequenties daarvan. Tijdens de studiedag is er veel ruimte voor interactie tijdens een groepsbespreking en vragenrondes. Van deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand de studies En de aarde bracht voort en Oorspronkelijk hebben gelezen.

Programma

10.00 uur: Opening door William den Boer
10.15 uur: Gijsbert van den Brink
 • Waarom En de aarde bracht voort? Karakter, intenties en doelstellingen van het boek
 • Kern van de inhoud en misverstanden rond En de aarde bracht voort
10.45 uur: Mart-Jan Paul
 • Waarom Oorspronkelijk? Karakter, intenties en doelstellingen van het boek
 • Kern van de inhoud en misverstanden rond Oorspronkelijk
11.15 uur: Mart-Jan Paul en Gijsbert van den Brink
 • Reacties over en weer op elkaars boek
 • Plenair gesprek
12.00 uur: Lunchpauze
13.00 uur: Groepsbespreking van vragen en stellingen
13.45 uur: Terugkoppeling van groepsbespreking en gesprek
14.15 uur: Hermeneutiek en de verhouding van Bijbel en wetenschap, diepteboring door Gijsbert van den Brink
15.00 uur: pauze
15.30 uur: Structuur en strekking van Genesis 1-11, diepteboring door Mart-Jan Paul
16.15 uur: Q&A met de auteurs
17.00 uur: Sluiting; napraten met hapje/drankje

Opdracht en certificering

NB: Geen interesse in de opdracht en een certificaat? Bestel dan via www.weetwatjegelooft.nl/oorsprong.
Aan deze studiedag is in het kader van nascholing een opdracht ter grootte van 3 EC (84 uur) verbonden. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Bezoek van de studiedag (7 uur)
 • Bestudering van de volgende boeken: Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Boekencentrum 2017) (30 uur) en Mart-Jan Paul, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie (De Banier 2017) (37 uur)
 • Het schrijven van een essay van 1500-2500 woorden over een thema naar keuze uit beide boeken. Leg in het essay een link met a) uw eigen theologische/gelovige oriëntatie, en b) het (ambts)werk dat u verricht (10 uur)
Het essay dient uiterlijk 1 maand na de studiedag verzonden te zijn aan wadenboer@tukampen.nl. Het essay wordt beoordeeld door een van beide auteurs/docenten.

Diversen

 • Toegangsprijs is inclusief koffie/thee, lunch en borrel

Bereikbaarheid en parkeren

 • De Theologische Universiteit Kampen is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer (trein vanuit Zwolle).
 • U kunt vrij parkeren op loopafstand van de TU Kampen. Overige parkeerinformatie wordt t.z.t. via een e-mail aan deelnemers gezonden.