Preken met verbeeldingskracht!

Training Woordverkondiging in een beeldcultuur

Kerkgangers leven, net als ieder ander, in een flitsende beeldcultuur. Met name door de preek heerst in kerkdiensten echter vooral een woordcultuur. Hoe kunnen we die twee culturen met elkaar verbinden, zodat we de hoorder niet kwijtraken en een goed verstaan van de boodschap bevorderen?

Bijbel en verbeelding zijn zeker geen vreemden van elkaar. Het is mogelijk om beeldend te (s)preken, goede (voor)beelden te gebruiken en ondersteunende zichtbare of hoorbare beelden in te zetten in de kerkdienst ten dienste van de verkondiging.

In de training Preken met verbeeldingskracht! ontdek je de impact die onze belevings- en beeldcultuur heeft op je hoorders. Je ontwikkelt een beeldende (s)preekstijl en durft Woord en verbeelding in de prediking met elkaar te verbinden. Behalve voor bezinning is er veel ruimte voor oefening en ontvang je feedback op oude en nieuwe preekervaringen. Zo kan je wat in deze training wordt geleerd de eerstvolgende zondag al in de praktijk brengen!

De docenten

Jaap Hansum is predikant in de Kruispuntgemeente (PKN, CGK, NGK) van Amersfoort-Vathorst. Hij heeft veel ervaring met beeldend preken; zijn preken kun je teruglezen en beluisteren op www.preach-it.nl. Jaap Hansum is gastdocent aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België.

Nico van der Voet is docent homiletiek HBO-Theologie aan de CHE.

Beide docenten wisselen elkaar af tijdens de training of zijn er beiden bij.

Programma

Dag 1: Beeld, cultuur en woord

’s Morgens verkennen en analyseren we de beeld- en belevingscultuur.

’s Middags denken we erover na hoe we een beeldende spreekstijl kunnen ontwikkelen en versterken. Iedere deelnemer verzorgt een (deel van een) bijbelvertelling. Daarnaast beluisteren we van iedere deelnemer een geluidsfragment van een recente preek en bespreken we het beeldende karakter ervan.

Dag 2: Beeld en de preek

’s Morgens bezinnen we ons op de specifieke plaats en functie van het beeld in de verkondiging. Wat is het belang van religieuze verbeelding (imagination)? Hoe en in hoeverre kan een zorgvuldig gekozen en krachtig beeld bijdragen aan de impact van een preek op de hoorder? Op welke manier kan de keuze voor een beeld deel worden van het preekvoorbereidingsproces? Wat valt er te leren van het beeldgebruik bij andere beroepsgroepen, zoals dichters en marketeers? De deelnemers verzorgen een korte beeldende overdenking.

’s Middags gaat het over verhalend preken en over de abstractieladder. Zowel de trainers als de deelnemers laten eigen preekfragmenten en beeldende overdenkingen horen.

Dag 3: Beeld en praktijk

’s Morgens staan we stil bij allerlei praktische aspecten van werken met concrete, zichtbare beelden (afbeeldingen, foto’s, kunstobjecten, YouTube-clips, filmfragmenten etc.) in de context van de kerk- c.q. eredienst. Wat zijn do’s en don’ts bij het gebruik van beelden in de eredienst?

’s Middags bespreken we het werken met een beamer / powerpoint / prezi. We oefenen in subgroepen het preken met concrete beelden of voorwerpen. Iedere deelnemer verzorgt een preekfragment.

Werkvormen

De stof wordt aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges. De groepsgewijze oefeningen dienen te worden voorbereid. De docenten reiken in de lessen zelf teksten of presentaties aan die nadien ook als huiswerk bestudeerd moeten worden.

Voorbereidende opdrachten

In de online leeromgeving Its Learning staan per cursusdag lees- en doe-opdrachten ter voorbereiding evenals verwerkingsopdrachten na afloop van een cursusdag. De benodigde artikelen worden aangereikt. Er hoeft dus geen boek aangeschaft te worden.

Toelatingseis

Een (bijna) afgeronde studie theologie (WO of HBO) en minimaal enige preekervaring (tijdens stage) is vereist om aan deze training deel te nemen. Neem contact met ons op als je wel veel interesse hebt in deze training maar niet aan de toelatingseisen voldoet.

Certificering

Iedere deelnemer plaatst het resultaat van de voorbereiding en van de verwerking op de online leeromgeving Its Learning én is aanwezig op de cursusdagen. Daarmee wordt voldoende inzet voor het leerproces aangetoond. De omvang van de training bedraagt 2 EC (24 uur training; 32 uur voorbereidings- en verwerkingstijd).

Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede.